Sekretesspolicy

Vi är glada att du har visat intresse för vårt företag och våra produkter. Whirlpool-koncernen (så som den definieras nedan) tar dina dataskyddsrättigheter på allvar och vi är engagerade i att förbättra din kundupplevelse i enlighet med alla tillämpliga lagar och bestämmelser om dataskydd.  Nedan finner du vårt integritetsmeddelande där vi förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter.

Mot bakgrund av ovanstående avser Whirlpool Sweden AB, ett bolag bildat enligt italiensk rätt och en del av Whirlpool-koncernen (”Whirlpool-koncernen”), med säte på adressen Box 15228 - 167 15 Bromma (”Whirlpool”, ”oss” eller ”vi”), att i sin egenskap av personuppgiftsansvarig tillhandahålla information till individer, däribland användarna (”användare”, ”du” eller ”dig”) av denna webbplats (”webbplatsen”) om de metoder som används för att samla in och behandla personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning nr 679/2016 (”förordningen”) och andra tillämpliga lokala lagar och regelverk.

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

      

Vi samlar in (1) personuppgifter som du frivilligt har delat med oss, (2) information om din aktivitet på webbplatsen och (3) information som tillhandahållits eller samlats in genom andra källor.

Vi samlar inte in särskilda kategorier av personuppgifter som rör dig (t.ex. hälsouppgifter eller rättsliga uppgifter).

För mer information klicka här

HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de begärda tjänsterna, däribland för att göra det möjligt för dig att surfa på webbplatsen, svara på förfrågningar och interagera med våra tjänster.

Det är bara när vi får ditt samtycke som vi också kan komma att behandla dina personuppgifter för att skicka dig anpassad marknadsföringskommunikation inklusive erbjudanden och rabatter från oss och från våra betrodda partner.

För mer information klicka här

VARFÖR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION

Vi använder dina uppgifter för att du ska kunna använda webbplatsen och de relevanta tjänsterna.

Dina personuppgifter samlas också in för att uppfylla juridiska skyldigheter eller för att skydda Whirlpools berättigade intressen.

Utan vissa uppgifter kan vi inte tillhandahålla dig tjänsterna eller ge dig åtkomst till webbplatsen. 

För mer information klicka här

HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION

Vi använder dina personuppgifter under den tid som är absolut nödvändig för att uppnå de avsedda målen.

För mer information klicka här

VAD VI GÖR FÖR ATT SKYDDA DIN INFORMATION

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är säkra. För detta ändamål har vi infört lämpliga administrativa, tekniska och fysiska åtgärder som utformats för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld och obehörig användning samt spridning eller förändring.

För mer information klicka här

VEM DELAR VI DIN INFORMATION MED

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med (1) tjänsteleverantörer, (2) våra samarbetsföretag och (3) offentliga myndigheter, när så är tillåtet enligt gällande lag.

Med ditt förhandssamtycke kan vi även komma att dela dina personuppgifter med våra betrodda partner för deras marknadsföringsändamål.

För mer information klicka här

ÖVERFÖRING AV DIN INFORMATION UTANFÖR EES

Dina personuppgifter kan komma att överföras till enheter belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Under alla omständigheter ser vi alltid till att tillämpa ändamålsenliga och lämpliga skyddsåtgärder förenliga med förordningen.

För mer information klicka här

DINA RÄTTIGHETER

Du har bland annat rätt att få tillgång till, integrera, uppdatera, ändra och ta bort dina personuppgifter.

För mer information klicka här

KONTAKTA OSS

Du kan kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till data_protection_emea@whirlpool.com. Vi kan komma att ändra eller uppdatera detta integritetsmeddelande för att följa tillämpliga lagar.


1. TYP AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Whirlpool kommer att behandla följande kategorier av personuppgifter: Du kan kontakta oss via vårt formulär Kontakta oss. Vi kan komma att ändra eller uppdatera detta integritetsmeddelande för att följa tillämpliga lagar.

a.

Uppgifter som rör dig

        

Whirlpool behandlar personuppgifter om dig som samlats in eller tillhandahållits via ett antal källor, däribland personuppgifter som du lämnat direkt vid öppnandet av ett konto och/eller registrering av en köpt produkt, samt när du gör en förfrågan om information, support och köp av Whirlpool-produkter i webbutiken, såsom namn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Sådana uppgifter behandlas endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i detta integritetsmeddelande. Whirlpool är skyldigt att hålla personuppgifterna anonyma och att ta bort sådana uppgifter där företaget inte behöver behandla personuppgifter i identifierbar form för behandlingsändamål.

b.

Webbläsaruppgifter

Webbplatsen samlar in personuppgifter om användarna av tekniska och funktionella skäl. Sådana uppgifter samlas inte in i syfte att identifiera användaren, men de kan innebära identifiering av densamma om exempelvis uppgifterna jämförs med andra uppgifter som innehas av tredje part. En sådan kategori av uppgifter inkluderar IP-adressen och domännamnet på användarens dator, URI-adresserna (Uniform Resource Identifier) till de begärda resurserna, tidpunkten för begäran, metoden som använts för att skicka begäran till servern, storleken på filen som mottagits som svar, den numeriska koden relaterad till svarsstatusen från servern och andra parametrar relaterade till operativsystemet som används av användarens enhet. Sådana uppgifter används endast för att samla in anonym statistik om användningen av webbplatsen och för att reglera dess korrekta funktion och de sparas i enlighet med våra registerhållningskrav. Sådana uppgifter kan komma att användas för att fastställa ansvar i händelse av eventuella datorrelaterade brott mot webbplatsen. Vi kan också komma att samla in personuppgifter på vår webbplats med hjälp av olika typer av cookies. För mer information om cookies, se vårt cookiemeddelande.


2. ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

I förekommande fall kommer vi att behandla dina personuppgifter som vi har samlat in eller tillhandahållits för följande syften:

a.

  

För att göra det möjligt för dig att registrera dig på webbplatsen genom att öppna ett personligt konto, registrera en produkt på webbplatsen och köpa en produkt på webbplatsen.

b.

För att slutföra onlineköp av produkten och tillhandahålla tilläggstjänster (eftermarknadstjänster, förebyggande av bedrägeri, hantering av returer).

c.

För att utföra hemleverans av våra produkter och erbjuda dig de efterfrågade tjänsterna.

d.

För att ordna en reparation på din produkt.

e.

För att hantera förfrågningar om information du skickar till oss, inklusive hantering av klagomål och kommunikation vi mottagit via vår interaktiva chattjänst.

f.

För att delta i en kampanj/tävling.

g.

För att följa lagstadgade bestämmelser och förordningar och företräda våra egna rättigheter inför domstol.

h.

För att med ditt samtycke, och utan att det påverkar Whirlpools berättigade intressen, skicka dig anpassad marknadsföringskommunikation om våra produkter och tjänster elektroniskt (inklusive e-post, sms, mms, meddelanden på sociala nätverk, mobilapplikationer).

i.

För att kontakta dig för marknadsföringsändamål via telefon (icke-automatiserad) och via vanlig brevpost, såvida du inte väljer bort det.

j.

För att skicka dig kundtjänstkommunikation om produkter som registrerats av dig eller som du visat intresse för och i syfte att genomföra kundnöjdhetsundersökningar.

k.

För att med ditt förhandssamtycke dela dina personuppgifter för anpassad marknadsföringskommunikation med våra utvalda betrodda partner i enlighet med avsnitt 6 nedan.

l.

För att utföra aktiviteter som är användbara för överföringar av affärsverksamheter och verksamhetsgrenar, övertaganden, fusioner, uppdelningar eller andra omvandlingar och för utförandet av sådana transaktioner.


3. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

a.

  

Tillhandahållande av personuppgifter för ändamål enligt avsnitt 2, punkt a), b), c), d), e) och f) är nödvändigt för de syften för vilka de lämnades eller delades med oss, vilket bland annat innefattar registrering på webbplatsen, onlineköp av produkter och användande av kompletterande särskilda tjänster, liksom deltagande i tävlingar och säljfrämjande åtgärder med priser

b.

Tillhandahållande av personuppgifter för ändamål enligt avsnitt 2, punkt g) är obligatoriskt eftersom det krävs enligt tillämpliga lagar.

c.

Tillhandahållande av personuppgifterna för ändamål enligt avsnitt 2, punkt h) och k) är valfritt. I avsaknad av ditt samtycke kommer Whirlpool, företag som ingår i koncernen och/eller betrodda partner inte att kunna skicka anpassad marknadsföringskommunikation till dig via automatiserade metoder. Under alla omständigheter kommer vi, vid återkallande av användarens samtycke, inte längre att behandla personuppgifterna i enlighet med punkt h) och k) ovan. Vår förväntan är att samtycke till att ta emot marknadsföringskommunikation och uppgiftsdelning (i förekommande fall) ges av den registrerade vars personuppgifter har lämnats

d.

Tillhandahållande av personuppgifter för ändamål enligt avsnitt 2, punkt i) j) och l) är nödvändigt för att fullfölja Whirlpools och Whirlpool-koncernens berättigade intressen, vilka kommer att balanseras på lämpligt sätt med dina intressen.

I överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning kan vi också komma att använda dina elektroniska kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer) som vi samlat in i samband med försäljningen av en produkt eller tjänst, för att skicka dig anpassade meddelanden om liknande produkter eller tjänster. I sådant fall kan du invända mot sådan användning av dina elektroniska kontaktuppgifter genom att klicka på länken ”unsubscribe” längst ned i e-postmeddelandet/sms:et varje gång anpassad marknadsföringskommunikation skickas, eller i enlighet med avsnitt 9 i detta integritetsmeddelande nedan. 

4. DATA RETENTION

Whirlpool kommer att behandla personuppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppnå de avsedda ändamålen enligt avsnitt 2 ovan. Under alla omständigheter ska följande lagringstider gälla:

a.

  

De personuppgifter som samlas in för de ändamål som anges i avsnitt 2, punkt a), b) och c), d), e) och f) kommer att sparas under den tid som det är absolut nödvändigt för att besvara förfrågningar från de registrerade och följa tillämpliga lagar och förordningar.

b.

De personuppgifter som samlas in för de ändamål som anges i avsnitt 2, punkt g) kommer att sparas under den tidsperiod som föreskrivs enligt gällande lagbestämmelser (t.ex. av skattemässiga skäl).

c.

De personuppgifter som samlas in för de ändamål som anges i avsnitt 2, punkt h) och k) kommer att sparas under den maximala uppgiftslagringstid som anges i gällande bestämmelser.

d.

De personuppgifter som samlas in för de ändamål som anges i avsnitt 2, punkt i) j) och l) kommer att sparas under den tid som är absolut nödvändig för att fullfölja Whirlpools berättigade intressen.

Tänk på att uppgiftslagringstiden kan variera beroende på gällande lokala lagar.

5. FÖRFARANDEN FÖR UPPGIFTSBEHANDLING

Dina personuppgifter behandlas med stöd av informationsteknik och/eller i pappersform och skyddas genom ändamålsenliga skyddsåtgärder som är lämpliga för att säkerställa sekretess och säkerhet för personuppgifterna. I synnerhet antar Whirlpool lämpliga administrativa, tekniska, personliga och fysiska åtgärder som syftar till att skydda personuppgifterna mot förlust, stöld och obehörig användning, spridning eller förändring av personuppgifterna.

   

6. KOMMUNIKATION AV INFORMATION

Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra betrodda partner, såsom våra leverantörer av utökad garanti, som avser att använda dem för direktmarknadsföringsändamål endast då vi uttryckligen har informerat dig och du har gett oss specifikt samtycke till detta.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med

a.

  

företag i Whirlpool-koncernen med säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och utanför EES som agerar som autonoma personuppgiftsansvariga,

b.

våra noggrant utvalda tredjepartsleverantörer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) såsom kundtjänstoperatörer, speditörer, tjänsteleverantörer eller supporttekniker och andra leverantörer som arbetar för vår räkning för de ändamål som beskrivs i detta meddelande samt annan tredje part som en del av en företagsaffär såsom en fusion eller överlåtelse av tillgångar.

I ovanstående fall måste dessa företag följa våra dataskyddskrav och säkerhetskrav och får inte använda personuppgifter de får från oss för något annat ändamål.

Skulle en extra EES-överföring inträffa kommer vi att genomföra lämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med dataskyddsförordningen. Se särskilt avsnitt 7 nedan.

    

7. PRIVACY SHIELD-AVTAL FÖR EU OCH SCHWEIZ

Företaget Whirlpool Corporation deltar i och har certifierat sin efterlevnad av Privacy Shield-avtalet mellan USA och EU och Privacy Shield-avtalet mellan USA och Schweiz. Företaget Whirlpool Corporation åtar sig att låta alla personuppgifter som erhålls från EU-medlemsländer och Schweiz vara föremål för ramverkets tillämpliga principer, under åberopande av Privacy Shield-ramverket.  Du kan läsa mer om Privacy Shield-ramverket på USA:s handelsdepartements Privacy Shield-lista.

Företaget Whirlpool Corporation bär ansvaret för behandlingen av personuppgifter som man tar emot enligt Privacy Shield-ramverket och som därefter överförs till en tredje part som agerar som ombud för dess räkning.  Whirlpool Corporation uppfyller Privacy Shield-principerna för all vidareöverföring av personuppgifter från EU och Schweiz, inklusive ansvarsbestämmelserna för vidareöverföring.

Avseende personuppgifter som tas emot eller överförs i enlighet med Privacy Shield-ramverket lyder Whirlpool under amerikanska Federal Trade Commissions reglerings- och verkställandebefogenheter.

Under vissa omständigheter kan Whirlpool-koncernen vara skyldig att lämna ut personuppgifter som svar på en juridisk begäran från myndigheter, bland annat för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav.

Om du har frågor om vår behandling av integritet eller personuppgifter relaterad till Privacy Shield-ramverket som du menar att vi inte har tagit upp på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta vår USA-baserade tredjepartsleverantör för tvistlösning (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under vissa omständigheter som beskrivs mer utförligt på Privacy Shields webbplats, kan du ha rätt att begära bindande skiljeförfarande när andra tvistlösningsförfaranden har uttömts.

TRUSTe

8. MINDERÅRIGA UNDER 18 ÅR

Webbplatsen riktar sig inte till personer under 18 år och Whirlpool samlar inte medvetet in personuppgifter från personer under 18 år.

9. DE REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Du kan när som helst och utan kostnad ha och/eller utöva följande rättigheter:

a.

  

Rätt att informeras om ändamålen med och metoderna för behandlingen av dina personuppgifter.

b.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter (vanligen kallat ”krav på tillgång till uppgifter”). Det här ger dig möjlighet att erhålla en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

c.

Rätt att begära uppdatering eller rättelse av de personuppgifter vi har om dig. Det här ger dig möjlighet att korrigera eventuella ofullständiga eller oriktiga uppgifter vi har om dig, men vi kan komma att behöva verifiera riktigheten av de nya uppgifterna som du lämnar till oss.

d.

Rätt att begära radering av dina personuppgifter. Det här ger dig möjlighet att be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter när det inte längre finns någon anledning till att vi ska fortsätta att behandla dem. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter i de fall där du framgångsrikt har utnyttjat din rätt att invända mot behandling eller där vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att följa lokal lagstiftning. Observera dock att vi kanske inte alltid kommer att kunna uppfylla din begäran om radering på grund av specifika juridiska skäl som i förekommande fall kommer att meddelas dig vid tidpunkten för din begäran.

e.

Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Det här ger dig möjlighet att be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi ska fastställa riktigheten i personuppgifterna, (b) i de fall där vår användning av personuppgifterna är olaglig men du inte vill att vi raderar dem, (c) i de fall där du ber oss att spara personuppgifterna även om vi inte längre behöver dem eftersom du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller (d) du har invänt mot vår användning av dina personuppgifter men vi behöver verifiera om vi har berättigade skäl att använda dem.

f.

Rätt att invända mot behandling, helt eller delvis, av dina personuppgifter där vi förlitar oss på berättigade intressen (eller en tredje parts berättigade intressen), och det finns något i din specifika situation som gör att du vill invända mot behandlingen på denna grund då du menar att den påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi komma att visa att vi har tvingande berättigade skäl att behandla din information som åsidosätter dina rättigheter och friheter.

g.

I de fall då vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter fritt och när som helst, även genom att klicka på alternativet för att avsluta prenumeration längst ned i vår marknadskommunikation.

h.

Rätt till dataportabilitet för att få dina personuppgifter skickade till dig eller till en annan leverantör. Vi kommer att förse dig, eller en tredje part som du har valt, med dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format.

i.

Rätt att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Data_protection_emea@whirlpool.com.

j.

Rätt att inkomma med ett klagomål till den behöriga nationella tillsynsmyndigheten eller en rättslig myndighet.

Om du vill utöva de rättigheter som nämnts ovan eller fråga något om de personuppgifter vi har om dig kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på data_protection_emea@whirlpool.com eller skriv till oss på: Whirlpool Sweden AB, Box 15228 - 167 15 Bromma attesterat  Data Protection Office.

10. ÄNDRINGAR OCH UPPDATERINGAR

Vi ser löpande över innehållet i detta integritetsmeddelande och kan komma att uppdatera det för att återspegla förändringar i vår integritetspolicy. Om vi gör några väsentliga förändringar kommer vi att informera dig om detta genom att uppdatera detta integritetsmeddelande innan förändringarna träder i kraft. Vi ber dig att regelbundet gå igenom detta integritetsmeddelande för få den senaste informationen om vår integritetspolicy. Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast den 25 januari 2019.